31/01/2018
دستگاه برش لیزر

دستگاه برش ، از دیروز تا امروز

شاید اگر بخواهیم در مورد تاریخ شکل دهی و فرمینگ ابزار و قطعات ساده فلزی و دستگاه برش زمان مشخصی تعیین کنیم، امکان چنین کاری وجود […]